Gebruikersvoorwaarden Fisk24.nl 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN FISK24 

ARTIKEL 1 Definities 

Apparaten:
De apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn telefoons (iOS & Android), tablets (iOS & Android) en computers. 

Content:
Audiovisueel materiaal, zoals films, series.

Dienst:
De abonneedienst van FISK24 die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden. 

Gebruiker:
De natuurlijke persoon die een FISK24 abonnement heeft afgesloten bij Fisk24. 

Klantenservice:
De gegevens van de Klantenservice zijn te vinden op https://www.fisk24.nl/contact/. De Klantenservice is bereikbaar middels email op de website. 

Partijen: 
FISK24 en Gebruiker gezamenlijk. 

Profiel:
Informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht. 

FISK24 Account:
De persoonlijke registratie via FISK24 Account waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het FISK24 Account het Profiel van de Gebruiker. 

Transactie:
Het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij FISK24 toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag aan Fisk24 handelsnaam van TANGRAM MEDIA.  

TANGRAM MEDIA:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, TANGRAM MEDIA B.V., statutair gevestigd aan de Dijnselburgerlaan 1-18 (3700 BB) te Zeist. 

FISK24 premieum abonnement:
Het abonnement van FISK24 waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot de abonneedienst van FISK24. 

Voorwaarden:
De onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn. 

Website:
De Website van de Dienst van TANGRAM MEDIA: te vinden op www.fisk24.nl

ARTIKEL 2 Aanmaken van een FISK24 Account 

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten bij FISK24.

2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren.  

2.3 Door in te loggen in het FISK24 Account bij FISK24 kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.

2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een FISK24 Account op de Website zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen. Bij het aanmaken van een FISK24 Account kunnen er om  persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, leeftijd en geslacht.  

2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het FISK24 Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het FISK24 Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan FISK24 kan worden toegerekend. 

2.6 FISK24 kan additionele voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst en het gebruik van Cadeaukaarten vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en instructies zorgvuldig na te leven. 

2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van FISK24 van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. FISK24 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

2.8 Ten aanzien van de Dienst is het Commissariaat voor de Media belast met het toezicht op de naleving van de Mediawet 2008. 

ARTIKEL 3 FISK24 abonnement 

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van FISK24, dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten. Er zijn twee soorten Abonnementen verkrijgbaar: 
i) Premium Abonnement (betaald): Als vaste abonnee van FISK24 krijg je onbeperkt toegang tot de abonneedienst van FISK24 voor een vast bedrag per maand en kun je daarnaast losse films huren.  
ii) Basic Abonnement (gratis): Als tijdelijke abonnee van FISK24 krijg je toegang tot de live stream, op het moment van de live stream. En tenminste 1 video.

3.2 Voor het gebruik van het vaste FISK24 abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een introductie-aanbod) die op de Website vermeld staat.

3.3 De Gebruiker kan het vaste FISK24 abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Na opzegging houdt de Gebruiker toegang tot het FISK24 abonnement voor de periode waarvoor de (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd is. Indien een Gebruiker zijn of haar FISK24 Account beëindigt, eindigt het FISK24 abonnement automatisch. 

3.4 De abonnementskosten voor het FISK24 abonnement worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en elke maand daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van TANGRAM MEDIA) automatisch afgeschreven. FISK24 behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo. 

3.5 Door gebruik te maken van het FISK24 abonnement autoriseert de Gebruiker FISK24 om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, alsmede andere door Gebruiker gemaakte kosten in verband met het gebruik van de Dienst, af te schrijven via de door Gebruiker geselecteerde betalingsmethode (bankrekening). 

3.6 FISK24 is gerechtigd om de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien FISK24 niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd. 

3.7 Indien FISK24 niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Gebruiker komen.

3.8 FISK24 verricht geen terugbetalingen of crediteringen (voor gedeeltelijk gebruikte perioden).

3.9 Bij beëindiging van het FISK24 abonnement komen alle aanspraken van de Gebruiker jegens FISK24 te vervallen 

ARTIKEL 4 De content 

4.1 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. FISK24 behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

4.2 De Content wordt aangeboden onder de vermelding van de door de licentiegevers van FISK24 vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties, volgens de classificatie van Kijkwijzer, tenzij deze licentiegevers dergelijke classificaties niet hebben vastgesteld. Door een Transactie aan te gaan, verklaart Gebruiker tenminste de voor de specifieke Content vereiste leeftijd te hebben.

4.3 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content, en UHD-Content. Dergelijke Content is uitsluitend te bekijken op apparaten die HD en/of UHD ondersteunen en via een internet verbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content of UHD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van Gebruiker voldoende is voor deze Content. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van Content in HD- en UHD beeldkwaliteit kan de Gebruiker de Website raadplegen.

ARTIKEL 5 Gebruik van de dienst en ontbindingsrecht gebruiker

5.1 Een Transactie tussen Gebruiker en FISK24 komt tot stand zodra Gebruiker een abonnement heeft afgesloten. Het recht op toegang tot de Content ontstaat nadat FISK24 de betaling voor het abonnement en/of de huurprijs heeft ontvangen. 

5.2 De Gebruiker kan een afschrift van de Transactie downloaden op de Website. 

5.3 De levering van Content vangt aan zodra de betaling door FISK24 ontvangen is. 

ARTIKEL 6 Gebruiksregels en technische vereisten ingeval van huur

6.1 Na totstandkoming van een Transactie waarbij losse Content wordt gehuurd heeft de Gebruiker gedurende de op de Website aangegeven periode de tijd om de betreffende Content te bekijken. 

6.2 Gehuurde Content kan bekeken worden op verschillende Apparaten met een maximum van 1 Apparaat tegelijkertijd per FISK24 Account in een gegeven periode. 

6.3 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van gehuurde Content op de verschillende soorten Apparaten zoals pc, smart TV, tablet, smartphone en gameconsole zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van FISK24 wijzigen. Gebruiker dient de huidige vereisten en beperkingen zoals opgenomen op de Website te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan. 

ARTIKEL 7 Prijzen, betaling en condities 

7.1 Alle door FISK24 gepubliceerde prijzen zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld. 

7.2 Totdat een Transactie is voltooid, behoudt FISK24 zich het recht voor om prijzen voor Content op ieder tijdstip te wijzigen. FISK24 biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is voltooid. 

7.3 Voor iedere Transactie waarbij FISK24 Content beschikbaar stelt, dient Gebruiker te betalen en mag TANGRAM MEDIA, afhankelijk van de door Gebruiker gekozen betaalmogelijkheid, ten bedrage van de Transactie, zijn bankrekening of creditcard debiteren. 

7.4 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website. 

7.5 Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer FISK24 niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is TANGRAM MEDIA, al dan niet via derden, gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten. 

7.6 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door FISK24 onvoorwaardelijk is ontvangen. 

7.7 FISK24 maakt onder andere gebruik van het betaalsysteem van Mollie.nl B.V. om betalingen te verwerken. Mollie.nl B.V. heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V. Indien een Gebruiker PayPal als betaalmethode selecteert gaat de Gebruiker een facturatieovereenkomst aan met TANGRAM MEDIA. 

ARTIKEL 8 Licentie

8.1 Door een abonnement af te sluiten op de Dienst van FISK24 komt er een Transactie tussen Gebruiker en FISK24 tot stand, waarbij na betaling Gebruiker met betrekking tot de Content van FISK24 een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie krijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken. 

8.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content. 

8.3 Mede omdat FISK24 voor het aanbieden van de Content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt FISK24 zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. FISK24 noch de licentiegevers van FISK24 zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer FISK24 dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal FISK24 de Gebruiker hierover vooraf informeren. 

8.4 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde. 

8.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen. 

8.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie). 

8.7 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst. 

ARTIKEL 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij FISK24 en/of de licentiegevers van TANGRAM MEDIA. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. 

9.2 FISK24 verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 8 omschreven licentie te verlenen. 

9.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van FISK24 of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van FISK24 of haar leveranciers/licentiegevers. 

9.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door FISK24 en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om: 
-    de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens; 
-    te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens FISK24 aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen; 
-    de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen; 
-    het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat; 
-    de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers. 

ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid

10.1 FISK24 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van TANGRAM MEDIA. FISK24 verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van FISK24 aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook. 

10.2 FISK24 kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen FISK24 en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content. 

10.3 Ieder aanbod van TANGRAM MEDIA, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen is vermeld onder artikel 4.1. 

10.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door FISK24 ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden. 

10.5 FISK24 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Mollie.nl B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van TANGRAM MEDIA. 

10.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover FISK24 op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die FISK24 voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen. 

ARTIKEL 11 Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FISK24 in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat FISK24 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FISK24 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

ARTIKEL 12 Beëindiging

12.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of FISK24 het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft FISK24 het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken. 

12.2 FISK24 behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal FISK24 Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst. 

ARTIKEL 13 Toepasselijkheid voorwaarden
 
13.1 Deze Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en FISK24 ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen. 

13.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

13.3 FISK24 behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. 

13.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan. 

ARTIKEL 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en FISK24 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 
 

Privacy

Disclaimer, Privacy & Auteursrechten 

DISCLAIMER 

De redactie van TANGRAM MEDIA betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op de site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site (typ- en drukfouten voorbehouden). Voor zover de webpagina’s links naar andere sites op internet bevatten, verklaart de redactie hierbij uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de lay-out of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert de redactie zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op deze webpagina’s staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina’s. Het design van deze website en de vertoonde advertentiematerialen zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van TANGRAM MEDIA. 

AUTEURSRECHTEN 

Alle publicaties op www.fisk24.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze publicaties, video’s en of foto’s op enigerlei wijze te gebruiken. Het is tevens verboden om de publicaties via een RSS feed extern in te laden. 

PRIVACY STATEMENT 

FISK24 vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Graag informeren wij u via dit Privacy Statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over gebruikers van onze website/webshop. Door een bezoek te brengen aan en/of, een Membership af te sluiten en/of een aankoop te doen op de website gaat u akkoord met de hierna beschreven wijze waarop wij uw gegevens verwerken. 

Over ons privacy beleid 

Dit Privacy Statement is van toepassing op elk gebruik van/bezoek aan https://www.fisk24.nl (hierna te noemen TANGRAM MEDIA) en elke vorm van correspondentie die met FISK24 wordt gevoerd. 

FISK24 geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens alleen met uw toestemming voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van TANGRAM MEDIA. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/10/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Cookies 

FISK24 maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar uw browser wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

U kunt kiezen of u wilt dat uw browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. U kunt deze instellingen in het voorkeurenmenu van uw browser aanpassen. Als u alle cookies weigert, kunt u niet volledig gebruik maken van alle producten en diensten die FISK24 biedt. 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van bezoekers en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

E-mail en mailinglijsten 

Mailchimp en Mandrill: 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp en/of Mandrill. MailChimp en Mandrill zullen jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp en Mandrill beveiligd opgeslagen. MailChimp en Mandrill maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp en Mandrill behouden zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Payment processors 

Mollie.nl: 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in ons Video Hosting Platform maken wij gebruik van het platform van Mollie.nl. Mollie.nl verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie.nl behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie.nl dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.   

Facturatie en boekhouden 

De boekhouding van FISK24 wordt verzorgd door TANGRAM MEDIA

Algemeen doel van de verwerking: 
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet zonder toestemming voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, kan je altijd verzoeken om die manier van communicatie te stoppen in de toekomst. 

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens: 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: 
In voorkomende gevallen kan FISK24 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen: 
Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd. 

Jouw rechten: 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. 

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. 

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht: 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking: 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid: 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten: 
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van TANGRAM MEDIA. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken. 

Wijzigingen in het privacy beleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 

Fisk24 

Postbus 1062 
3700 BB Zeist
 
E-mailadres: info@fisk24.nl